Vår verksamhet

”Så ett frö och blomma för livet” är Äppelbos vision. Pedagogernas förhållningssätt till barnen bygger på tillåtenhet, både i förhållandet till barnen och i miljön runtomkring dem. För pedagogerna innebär visionen att ”bygga framtiden” där deras arbetsinsats och nära samarbete med föräldrarna kan förändra världen genom barnen. Stor vikt läggs vid att barnen ska känna sig delaktiga i verksamhetens utformning samt att de ska tycka att det är roligt att vistas på förskolan. Verksamheten bygger på att omsorg, trygghet och lärande bildar en helhet, i enlighet med Läroplanen för förskolan 98/10.

Projekterande arbetssätt

På Äppelbo förskola arbetar vi projekterande, vilket innebär att det är barnens intressen, undersökande och teorier som styr vilka ämnen vi forskar vidare i. Vi vill skapa ett sammanhang för barnen, en ”röd tråd” där alla delarna utgör en helhet.

Under höstterminerna arbetar vi med barnens sommaruppdrag som de tillsammans med sina föräldrar har utfört under sommarledigheten. Sommaruppdragen utgår från barnens intressen men utformas av pedagogerna efter utvärdering och reflektion.

Ett tidigare projekt handlade om barnsagor/barnvisor. Sommaruppdraget var då att ta med sig ett föremål till förskolan som symboliserar en barnsaga/barnvisa.

Alla barnen presenterar sitt sommaruppdrag för sin projektgrupp, en liten åldersindelad grupp, under hösten. Det finns fem smågrupper och varje grupp har en ansvarspedagog. Presentationerna dokumenteras och barnen får forska vidare om sina sommaruppdrag med aktiviteter som är kopplade till just deras uppdrag. Aktiviteterna och projektarbetet ska ge barnen möjlighet att få komma i kontakt med olika uttrycksformer (hundraspråklighet) och material.

Under vårterminen fördjupar vi projektarbetet i ett ämne som barnen vill utforska och är nyfikna på att lära sig mer om. Pedagogerna och barnen sammanställer höstterminen genom att utvärdera och reflektera över arbetet och kommer på så vis fram med ett nytt projekt. Vid utvärdering använder vi oss ofta av Ipad och även under projektarbetet kan vi använda oss av digitala hjälpmedel om det är lämpligt.

Inför varje start av ett nytt projekt skriver pedagogerna en projektbeskrivning där planering och arbetssätt beskrivs. Grunden för projektbeskrivningen utgår från Äppelbos styrdokument som består av den reviderade Läroplanen för förskolan samt Äppelbos arbetsplan och likabehandlingsplan.

Projektbeskrivningen utvärderas efter varje termin. Se exempel på en tidigare projektbeskrivning nedan.

Projektbeskrivning HT 2016

Dokumentation

Att dokumentera är en viktig del i Äppelbos arbete. Genom dokumentationer kan barn och pedagoger få perspektiv på sitt lärande för att kunna utvecklas vidare. Projektarbetet dokumenteras oftast med hjälp av Ipad. Dokumentationen ligger sedan till grund för vidare arbete med projektet och utvärdering av verksamheten. Även barnen får möjlighet att själva dokumentera (använda tekniska hjälpmedel) och reflektera över sitt arbete.

Barnsyn och förhållningssätt

Vi ser barnen som kompetenta individer med en inneboende drivkraft, lust, nyfikenhet och vilja att lära och utforska världen. Att ta tillvara på varje barns inneboende resurser, nyfikenhet och kompetens anser vi som en viktig del i arbetet. Vi vill ge barnen möjlighet att prova på att göra saker utifrån deras egna förmågor. Det finns inga begränsningar i barns lärande och därför tycker vi det är viktigt att inte hämma barnen genom att bestämma i förväg vad vi tror att barnen klarar av. Pedagogernas uppgift är att vara medforskare och lära tillsammans med barnen utifrån barnens intresse.

Vår verksamhet är utformad så att barnen ska få utvecklas och få möjlighet att bli självständiga individer.

I enlighet med läroplanen är det alltid verksamheten och pedagogernas förhållningssätt som utvärderas, aldrig barnet och dess insatser.

Miljö

Miljön är utformad på ett sådant sätt att den är tillgänglig och tillåtande för barnen, vilket ger dem möjlighet till egna val.

Vi har låga bord och stolar på avdelningarna för att ge barnen möjlighet att klara sig själva. Ett barn kan om man ger det möjligheten.

Med en nivåanpassad miljö behöver inte pedagogerna hjälpa barnen med sådant som de klarar av själva. Barnen kan hjälpa varandra samt själva ta fram material, torka bordet, ta upp saker som de har tappat med mera.

Varje avdelning har därför en ateljé för skapande aktiviteter. Materialet är organiserat i barnens nivå för att de så självständigt som möjligt ska kunna välja vad de vill göra. I ateljén finns det alltid tillgängligt för barnen att skapa i olika material såsom lera, målarfärg, papper, kartong. De har möjlighet att rita, teckna, klippa, måla och så vidare.

Utemiljön är en lika viktig del som innemiljön då vi har som mål att varje dag ha utevistelse på förskolan. Vi har nära till skogen och naturområden som vi har inplanerat att gå till minst en gång i veckan. Vår fina gård har aktivitets-/lekstationer, gungor, gräsmatta, olika sorters träd, paviljong, pilkojor, planteringslådor, fruktträd och bärbuskar.

Miljön är en viktig inspirationskälla som ska locka till lärande och utveckling. Tanken är att miljön ska uppmuntra till möten i mindre grupper och är utformad så att det finns olika varierande aktiveter/lekstationer som stimulerar till utveckling, undersökande, utforskande och det lustfyllda lärandet tillsammans med andra.

Miljön utvecklas, utvärderas och förändras hela tiden utefter vilken barngrupp och vilka intressen barnen visar men även utifrån pågående projektarbete.

Rutiner

Rutiner hjälper till att skapa ett mönster som i sin tur skapar trygghet för alla som vistas inom verksamheten. Vi ser alla rutiner som pedagogiskt lärande. Barnen ges tid att prova och försöka medan pedagogerna uppmuntrar och stöttar så att barnen kan utvecklas till att bli självständiga individer.

Dagschema